Groenbemester klepelen

Het haver, wikken, Alexandrijnse klaver en facelia groenbemester mengsel is vrijdag 19 november met de Perfect klepelmaaier geklepeld. In dit perceel stond dit jaar de wintertarwe. Deze is  28 augustus gezaaid. De bedoeling was om de groenbemester net zo als in 2020 te laten staan en niet te ploegen.
Helaas is de groenbemester dit jaar niet helemaal goed gelukt. Doordat de bodem tijdens de tarweoogst niet echt droog was zie je de sporen, waar de combine gereden heeft, goed terug in de groenbemester. Dat is goed te zien op onderstaande foto die 9 november is genomen. Om verstoring van de groei van de suikerbieten volgend jaar te voorkomen ga ik dit perceel daarom toch ploegen.

9 november 2021; gbm haver, wikken, Alex. klaver
Voor het ploegen wil ik eerst de groenbemester klepelen. Na het klepelen komt er nog champost op en kan ik daarna het perceel ploegen. Volgend jaar groeien hier dus de suikerbieten.

Hier de link naar de gewasgroei pagina, waar regelmatig de groei van de groenbemester in beeld is gebracht.

19 november 2021; klepelen groenbemester

Aangepast slootkantenbeheer, herfst maai beurt

Loonbedrijf Van Dun heeft met de maai-zuig combinatie de laatste stoottaluds gemaaid en afgevoerd. Dit jaar doe ik voor het eerst mee met de pilot “Aangepast slootkantenbeheer”.

Waarom dit project?

Geschikte leefgebieden voor insecten in het agrarisch gebied in Flevoland zijn er op het eerste oog niet zo veel, maar de potentie is wel degelijk groot. In dit project gaan boeren slootkanten beheren met een aangepast maaibeheer. Er wordt in fases gemaaid, het maaisel wordt afgevoerd en hergebruikt in de regio (kringlooplandbouw).

Met als doel:

  1. Vergroten diversiteit flora: meer soorten planten kunnen zich vestigen rondom slootkanten.
  2. Stimuleren bloei: planten krijgen de kans om te bloeien, binnen een bepaalde afstand zijn altijd bloeiende planten te vinden.
  3. Stimuleren insecten: wilde bijen, vlinders en nuttige insecten kunnen slootkanten met diverse en bloeiende flora gebruiken om zich te voeden, voort te planten en te migreren.
  4. Waterkwaliteit: gevarieerde (natte) slootkantvegetatie en voedingsstoffen uit het verterend maaisel komen niet via het talud in het oppervlaktewater.
  5. Bodemkwaliteit: maaisel draagt rechtstreeks als compost of via stalstrooisel als mest bij aan een vitale bodem door organische stof aanvoer. Een vitale bodem heeft een goede bodemstructuur, een actief bodemleven en houdt water vast. Dit geeft betere gewassen, minder uit- en afspoeling van nutriënten en minder wateroverlast.
  6. Kringlooplandbouw: het toepassen van lokale reststromen, zoals maaisel, op het eigen bedrijf of een bedrijf in dezelfde regio

Enthousiaste boeren uit Flevoland zetten zich samen met BDEKO, Flevolands Agrarisch Collectief (FAC), Bee-Foundation en Landschapsbeheer Flevoland in voor meer biodiversiteit. Het project is onderdeel van het Actieplan Bodem en Water (ABW) en Provincie Flevoland maakt het financieel mogelijk. Met dit initiatief wordt invulling gegeven aan het landelijke en provinciale Actieplan Biodiversiteitsherstel en de Nationale Bijenstrategie in Flevoland. (bron; website Actieplan bodem en water)

21 juli heeft Van Dun met hun maai-hark combinatie een deel van de taluds gemaaid.


9 november een laatste maaibeurt met de maai-zuig combinatie van Van Dun.


In het voorjaar, 17 juni, is met de maai-zuig combinatie de eerste maaibeurt geweest. Het maaisel wat hierbij vrijkomt heb ik gecomposteerd. In juli is nog een maaibeurt geweest. Dit maaisel ligt op tweede hoop. Het laatste maaisel wat nu net is gemaaid moet nog gecomposteerd worden. Ik heb de eerste tweemaal ook maaisel van een collega-akkerbouwer ontvangen. De bedoeling uiteindelijk is om het gecomposteerde maaisel te verspreiden over 1 van onze akkerbouwpercelen.

Zie foto hieronder de verschillende hopen met maaisel.

 

Sloten maaikorven

Breure Loonwerk En Grondverzet / de Waard Loonbedrijf heeft gisteren de sloten weer schoongemaakt. Het gras, wat op de bodem groeit, zorgt ervoor dat bij veel neerslag het water niet meer snel genoeg kan worden afgevoerd. Waterschap Zuiderzeeland controleert hier 2 maal per jaar op dat het onderhoud goed gebeurt. Eenmaal in de zomer en eenmaal in het najaar.

Meer info over de schouw van Waterschap Zuiderzeeland is hier te vinden.

Aangepast slootkantenbeheer

Ik doe dit jaar mee aan de pilot, Aangepast Slootkantenbeheer van het Flevolandsagrarisch Collectief (FAC). In 2020 is het FAC in samenwerking met BDEKO, Landschapsbeheer Flevoland en de Bee-foundation gestart met de pilot Aangepast slootkantenbeheer voor meer Biodiversiteit. De eerste groep deelnemers is vorig jaar gestart. Dit jaar zijn er nieuwe deelnemers bijgekomen, zoals ons akkerbouwbedrijf.
Voor het instandhouden en verbeteren van de biodiversiteit in Flevoland kunnen we veel doen via de slootkanten zonder dat er aan productieoppervlak ingeleverd wordt. Door slootkanten gefaseerd te maaien en het maaisel direct af te voeren vermindert de biomassa en verandert de plantensamenstelling ten gunste van bloemrijke kruiden. Stukken van de slootkant gefaseerd maaien zorgt er bovendien voor dat er zich binnen een bepaalde afstand altijd bloeiende bloemen bevinden zodat vlinders, allerlei wilde bijen, zoals hommels, en andere nuttige insecten zoals gaasvliegen en zweefvliegen kunnen bij-tanken. Juist de insectenpopulatie staat landelijk sterk onder druk. Daar kunnen wij via het aangepaste slootkantenbeheer in Flevoland iets aan doen. (Bron: FAC)

Loonbedrijf Van Dun heeft met hun speciaal voor het project aangeschafte maai-zuig combinatie de eerste maal gemaaid. Het maaisel wordt in de container achter de trekker gezogen. Het maaisel komt op 1 hoop te liggen waar ik het ga composteren. Zo kan het composteerde product terug naar de akker gebracht worden, goed voor onze bodem.

16 juni 2021; aangepast slootkantenbeheer

Maaikorven slootbodem

Arjan van Breure Loonwerk En Grondverzet / de Waard Loonbedrijf uit Swifterbant heeft de slootbodem van onze kavelsloot dit jaar voor de tweede maal schoongemaakt, maaikorven noemt men dit. Het gras wordt van de bodem afgemaaid en daarna wordt het gras op de kant gelegd. Het water kan dan bij veel regen beter uit de sloot wegstromen. Beter voor de nog te oogsten gewassen op het land.

Het maaikorven was wel weer nodig. Door veel regenval begin oktober stond de sloot behoorlijk vol water. 10 juli was dit jaar de eerste keer dat de slootbodem schoongemaakt werd. In de tussentijd tussen 10 juli en 9 oktober was de bodem alweer aardig begroeid met grassen.

9 oktober 2020; maaikorven


Tijdens het maaikorven werd zelfs een flinke vis uit het water gekorfd. Het zou om een zeelt gaan. Normaal zwemmen er geen vissen in de sloot. Maar doordat de sloten zo vol staan kunnen vissen in dit geval toch via de Overijsselse tocht de duiker van de sloot binnen zwemmen.


Nadat de slootbodem schoongemaakt is stroomt het water nu heel makkelijk de Overijsselse tocht in. Het peil van het water in de sloot is daardoor in een paar uur tijd flink gezakt.

 

Maaikorven slootbodem

Arjan van Breure Loonwerk En Grondverzet / de Waard Loonbedrijf uit Swifterbant heeft de slootbodem van onze kavelsloot schoongemaakt, maaikorven noemt men dit. Het gras wordt van de bodem afgemaaid en daarna wordt het gras op de kant gelegd. Het water kan dan bij veel regen beter uit de sloot wegstromen. In het najaar wordt de slootbodem nogmaals gemaaid en uit gekorfd.

Maaikorven

Door de vele neerslag van de afgelopen dagen en de neerslag die nog op komst is heb ik voor de zekerheid de kavelsloot door loonbedrijf Breure uit Swifterbant laten maaikorven. In de bodem van de sloot groeit in de zomer op den duur veel gras. Dat gras belemmerd de afvoer van het water uit de sloot. In natte periodes wil ik graag dat het water dan snel afgevoerd kan worden. De maaikorf maait het gras en onkruid op de bodem en legt het op de zijkant van het talud neer.

Groenbemester klepelen

Afgelopen dagen 2 percelen met groenbemester (bladrammenas, haver en phacelia) kort geklepeld. De groenbemester die op 2 percelen stond waar afgelopen jaar wintertarwe heeft gestaan heeft het goed gedaan. Boven de grond door veel bladmassa en onder de grond door veel wortelmassa te vormen. Dit alles uiteraard door een prachtig zomer en nazomer.

Hier is de groei van de groenbemester te zien vanaf het moment van zaai.

Door het klepelen van de groenbemester is het makkelijker om de groenbemester later goed onder te kunnen ploegen. Na het klepelen wacht ik nog een paar dagen met ploegen, zodat de stukjes geklepelde groenbemester wat kunnen opdrogen.
Ik klepel met een 3 meter brede Perfect klepelmaaier. Ik maai de groenbemester tot ca. 10-15 cm boven de grond af.


Klepelen sloot taluds

Van de sloten rondom ons bedrijf heb ik de taluds geklepeld met de Hemos klepelmaaier. Dit is de laatste keer dit jaar  dat ik de taluds maai.


Klepelen sloottaluds

Donderdag 7 juni heb ik de sloottaluds rondom Harrysfarm geklepeld. Dit was de eerste keer dit jaar. Normaal doe ik dit al half mei, maar om vogels een kans te geven hun jongen op te laten groeien in het dichte grasgewas van het talud maai ik nu veel later. Het is nu wel nodig, want o.a. distels en bladnetels staan in bloei.


Waterschap Zuiderzeeland heeft de onderkant van het tocht talud gemaaid. Van deze tocht, de Overijsselse tocht, wordt deze zomer een duurzame oever gemaakt. De beschoeiing wordt vervangen en de watergang verruimd door de onderberm te verbreden tot ca. 2 meter.