Akkerranden zaaien

Woensdagmorgen 1 mei heb ik langs de Vuursteentocht een 3 meter brede akkerrand ingezaaid. Deze akkerrand valt onder het project Schoner Water Flevoland van het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC).

In Schoner Water Flevoland leveren de deelnemers blauwe diensten voor het waterbeheer in Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland en het FAC willen met bufferstroken tussen de gewassen en de waterlopen de waterkwaliteit verbeteren. Bufferstroken van 3 of 6 meter breedte verminderen de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarnaast hebben de bufferstroken meerwaarde voor bestuivers, vlinders, kleine zoogdieren en vogels. Het FAC streeft naar de aanleg van bufferzones te spreiden over Flevoland. ( Bron; Flevolands Agrarisch Collectief)

Langs ons bedrijf liggen langs alle watergangen akkerranden van minimaal 3 meter breed. Langs de Elandweg liggen vanaf 2016 twee kruidenrijke akkerranden van 9 meter breed. Deze akkerranden vallen onder het ANLb, het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Van 1 akkerrand zaai ik een deel opnieuw in. De overige randen vallen onder Schoner Water Flevoland. De akkerrand langs de Vuursteentocht wordt ook opnieuw ingezaaid.

Er is een mengsel gezaaid met diverse grassen, kruiden en bloemen erin.


De bestaande akkerranden beginnen al te bloeien.


Ledenmiddag Flevolands Agrarisch Collectief

Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) heeft voor haar leden vrijdagmiddag 18 januari een ledenvergadering bij Shortgolf te Swifterbant georganiseerd. Het Flevolands Agrarisch Collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Flevoland. Daarnaast is men uitvoerder van projecten die de duurzaamheid van de Flevolandse landbouw vergroten. Het succesvolle project, Zicht op de Bodemstructuur, is een voorbeeld hiervan.

Zelf zit ik in het dagelijkse bestuur van de coöperatie. Ik ben namelijk penningmeester.

De middag begon met de opening door de voorzitter die het laatste nieuws van de coöperatie meedeelde.Verder was er een nog een bestuurswisseling.


Ik mocht de begroting voor 2019 presenteren.


De nieuwe app mijnboerennatuur werd uitgelegd aan de aanwezige leden.


Na de pauze heeft Jochem Sloothaak van het Brabants Landschap een presentatie gehouden. Het Brabants Landschap is samen met onder meer De Vogelbescherming, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap in het Interreg-Project PARTRIDGE twee voorbeeldprojecten gestart om te laten zien hoe de patrijs te redden is. En met succes! Jochem liet in een mooie presentatie zien hoe dit tot stand is gekomen.

Hier meer info over het project.

Veldexcursie FAC Flevoland op Harrysfarm

Dinsdagavond 3 juli heeft FAC Flevoland (Flevolands Agrarisch Collectief) een veldexcursie georganiseerd in het cluster Elandweg nabij Swifterbant.

In 2015 is het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) opgericht. Het collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Flevoland. En ze zijn daarnaast uitvoerder van projecten die de duurzaamheid van de Flevolandse landbouw vergroten. Het FAC is een coöperatie van, voor en door boeren.
In Flevoland zijn meerdere clusters waar boeren mee doen aan het ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer). Dit doen ze door het aanleggen van meerjarige kruidenrijke akkerranden, vogelakkers en wintervoedselveldjes.

Meer info over het ANLb is hier te vinden.

3 juli 2018; Veldexcursie FAC Flevoland

De excursie startte op ons bedrijf in de schuur. Hier heeft veldmedewerker Herman van het FAC uitleg gegeven over het gebied en wat we in het veld gaan bekijken. Met de deelnemers hebben we nog een korte wis gedaan.


Daarna hebben we bij ons op het bedrijf een akkerrand bekeken. Deze akkerrand doet mee aan het Schoner Water Flevoland project.

In Schoner Water Flevoland leveren de deelnemers blauwe diensten voor het waterbeheer in Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland en het FAC willen met bufferstroken tussen de gewassen en de waterlopen de waterkwaliteit verbeteren. Tevens is het mooi voor de biodiversiteit en levert het in het zomerseizoen mooie plaatjes op.

3 juli 2018; Veldexcursie FAC Flevoland


Daarna hebben we een vogelakker bekeken. Deze is deels 1 jaar oud en deels 2 jaar oud. Het is een heel mooi gelukte vogelakker. Akkervogels kunnen een vogelakker gebruiken om voedsel te verzamelen, gebruiken als rustgebied en ook als broedgebied.

Verderop hebben we nog een derde jaars vogelakker bekeken.


Als laatste hebben we een wintervoedselveldje bekeken, deze bestaat uit in het voorjaar gezaaide zomertarwe. In de winter kunnen  vogels hier voedsel verzamelen en dit veldje gebruiken als rustgebied.


Na afloop zijn we terug gegaan naar ons bedrijf. Onder het genot van een drankje heeft Wim, coördinator van het FAC, nog wat verteld over diverse zaken die er spelen en de kansen om de clusters nog wat uit te breiden.
Al met al een geslaagde avond.

Akkerranden zaaien

Dinsdag 8 mei heb ik de akkerranden rondom Harrysfarm ingezaaid.

Sinds een aantal jaren heb ik akkerranden rondom ons bedrijf liggen. Ik heb vanaf 2016 twee meerjarige kruidenrijke akkerranden van 9 meter breed langs de Elandweg liggen. Het doel van deze akkerranden is om vogels voldoende voedsel, rust en broedmogelijkheden te geven in deze randen. Belangrijkste doelsoort vogel is de Veldleeuwerik.
De randen vallen onder het ANLb, het Agrarisch, Natuur- en Landschapsbeheer. De overheid wil door een collectieve aanpak van het ANLb meer ruimte geven aan regionaal maatwerk en agrarisch ondernemersschap. Het Flevolands Agrarisch Collectief is in Flevoland verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
De meerjarige kruidenrijke akkerranden heb ik nu na 2 jaar opnieuw ingezaaid zodat de kruiden en bloemen in het mengsel weer meer kans krijgen.

Hoe de meerjarige akkerranden er in 2017 op stonden is hier te zien.


Verder heb ik via het Schoner Water Flevoland project langs de overige sloten en tochten rondom ons bedrijf eenjarige akkerranden liggen. Deze randen zijn bij mij 3 meter breed.

In Schoner Water Flevoland leveren de deelnemers blauwe diensten voor het waterbeheer in Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland en het FAC willen met bufferstroken tussen de gewassen en de waterlopen de waterkwaliteit verbeteren. Bufferstroken van 3 of 6 meter breedte verminderen de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarnaast hebben de bufferstroken meerwaarde voor bestuivers, vlinders, kleine zoogdieren en vogels. Het FAC streeft naar de aanleg van bufferzones te spreiden over Flevoland.  (Bron: https://flevolandsagrarischcollectief.nl/projecten/schoner-water-flevoland/ )

Voor de meerjarige kruidenrijke akkerranden en de randen voor Schoner Water Flevoland krijg ik een vergoeding. Het zaaizaad (niet vergoed) wordt door het Flevolands Agrarisch Collectief gezamenlijk ingekocht. Na aanleiding van ervaringen van de deelnemers worden de zaadmengsels elk jaar wat aangepast. In de zomer organiseert het Flevolands Agrarisch Collectief voor haar deelnemers een veldexcursie om ervaringen met elkaar te kunnen delen.

De randen die in 2017 zijn gezaaid heb ik zonder te klepelen de winter over laten gaan. Zo konden vogels hier in de winter nog schuilgelegenheid zoeken en voedsel verzamelen.

Hoe de eenjarige akkerranden er in 2017 op stonden is hier te zien.


Om de randen weer opnieuw in te kunnen zaaien heb ik de randen 19 april geklepeld.

19 april 2018; akkerranden klepelen


23 april heb ik de randen met een frontfrees losgefreesd. Achterop de trekker een rotorkopeg die de grond nog wat fijner en vlakker maakt. Het onkruid en gras wat er stond is zo vernietigd.


Voordat ik de randen opnieuw inzaai heb ik eerst gewacht op regen, zodat de losgefreesde grond weer wat kon bezakken en het zaad op een mooie vochtige grond gezaaid kan worden. Uiteindelijk heb ik 8 mei de randen ingezaaid, wel later dan ik gewend ben. De kruidenrijke akkerranden langs de Elandweg heb ik ingezaaid met een meerjarige kruidenmengsel, zoadat ik deze randen weer een aantal jaren kan laten staan.

8 mei 2018; akkerranden zaaien


De overige randen heb ik ingezaaid met een eenjarige mengsel. Dit jaar een rand ingezaaid met een mengsel waar veel kruiden, grassen en bloemen inzitten die zeer goed zijn voor insecten.

8 mei 2018; akkerranden zaaien

8 mei 2018; akkerranden zaaien


Een andere rand met een mengsel van andere soorten.

Gewasgroei eenjarige akkerrand 24 april 2017

Het zaaien ging mooi. De grond is na het frezen mooi en onderin goed vochtig. Nu wachten totdat alles bovenkomt en we weer kunnen genieten van de prachtige bloeiende akkerranden.

Jonge graspiepers in talud sloot

Jitty Hakkert van Werkgroep de Grauwe Kiekendief heeft tijdens de MAS telling bij ons op het bedrijf in het sloottalud een nestje met 4 jonge graspiepers ontdekt.
Meer info over de graspieper.

Het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) volgt broedvogels van het agrarisch gebied. Dit beslaat het grootste deel van Nederland en veel soorten vertonen een sterke achteruitgang. MAS kost weinig tijd, maar levert belangrijk cijfermateriaal op over verspreiding en aantalsontwikkeling. Doel, Aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene ‘boerenlandvogels’, in aanvulling op andere broedvogeltellingen (BMP). Agrarisch gebied omvat graslanden, akkers en kleinschalig landschap.(Bron; Website Sovon Vogelonderzoek)

 

27 april 2018; jonge graspieper

Akkerranden volop in bloei

De dit voorjaar ingezaaide akkerranden langs de uien, aardappelen, suikerbieten en wintertarwe bloeien nu volop. Veel diversiteit aan bloemen en insecten in de randen. Een genot om er elke dag langs te lopen.

 

Weekoverzicht 28 mei 2017

Door het warme weer van de laatste dagen groeien de gewassen hard. Zaterdag 27 mei een warme dag met een maximum temperatuur van 31,7 graden. Tot dusver de warmste dag van het jaar. Afgelopen maand is er in totaal 30 mm neerslag gevallen. Nu de gewassen hard groeien zal wat regen welkom zijn.

Op dit moment zit de bewaring nog vol met ca. 600 ton uien en 500 ton aardappelen. De uien zijn inmiddels verkocht door Stichting Uienpool Flevoland. Nu is het wachten tot de koper ze binnen 2 weken op gaat halen. De markt van de uien is zeer slecht te noemen. De prijzen zijn nu rond 1-2 eurocent/kg. De uienprijs is gezakt van rond de 15 eurocent/kg in november naar nu dus tot 1-2 eurocent/kg.  De export loopt dit jaar vanaf begin 2017 moeizaam. De uien die ik heb zitten zijn verder kwalitatief nog wel erg mooi. Het zijn de laatste uien die Stichting Uienpool Flevoland heeft verkocht.


De aardappelen liggen ook nog in de bewaring. De planning is dat deze in de maand juni afgeleverd worden. De prijs van de aardappels is in tegenstelling tot de uien wel goed.


Weevers uit Swifterbant heeft vorige week de spuitmachine gekeurd. De keuring moet elke 3 jaar gebeuren.
Meer info over de spuitkeuring.

Weekoverzicht 28 mei 2017


Imkerij de Flevobij uit Swifterbant heeft net als in 2015 en 2016 een bijenkast bij de akkerranden neergezet. Inmiddels bloeien de meerjarige akkerranden langs ons bedrijf al. Vooral phacelia, magriet, gele mosterd, korenbloem en klaproos staan nu in bloei. Hopelijk kunnen we dit jaar weer lekkere Harrysfarm honing oogsten.

Weekoverzicht 28 mei 2017

 

24 april 2017; twee akkerranden ingezaaid

Maandagmiddag 24 april tussen de buien door 2 eenjarige akkerranden ingezaaid langs twee watervoerende sloten langs Harrysfarm. Ik heb al meerdere akkerranden, maar nu heb ik langs alle sloten en tochten die langs Harrysfarm liggen akkerranden ingezaaid. Dit om eventuele drift van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te voorkomen. Tevens zijn de akkerranden erg goed voor de biodiversiteit. In de akkerranden zullen tijdens de bloei veel insecten, bijen en vogels vertoeven. Veel van deze insecten kunnen dan ook schadelijke insecten zoals bladluizen in de diverse gewassen op ons akkerbouwbedrijf bestrijden. De bloeiende randen passen ook mooi in het Flevolandse landschap.

De twee eenjarige akkerranden van 3 meter breed die ik nu ingezaaid heb vallen onder Schoon Water Flevoland.
In Schoner Water Flevoland leveren verschillende telers uit Flevoland blauwe diensten voor het waterbeheer in Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland en het FAC (Flevolands Agrarisch Collectief) willen met bufferstroken tussen de gewassen en de waterlopen de waterkwaliteit verbeteren. Bufferstroken van 3 of 6 meter breedte verminderen de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarnaast hebben de bufferstroken meerwaarde voor bestuivers, vlinders, kleine zoogdieren en vogels. Het FAC streeft naar de aanleg van bufferzones te spreiden over Flevoland.

In het zaadmengsel wat ik gezaaid heb zitten diverse soorten bloemen, kruiden en grassen.


17 april 2017; van warm naar koud voorjaarsweer

Na een mooi begin van het voorjaar, met dagen erbij van boven de 20 graden is het weer de afgelopen dagen een stuk wisselvalliger en kouder geworden. De hoeveelheid regen die er valt is nog niet echt bijster veel, maar de temperatuur is gevoelig lager. De uien en suikerbieten zijn inmiddels boven gekomen. Bij de uien is de opkomst wat wisselend. Sommige zaden liggen nog droog, het meeste is wel gekiemd en staat nu boven. De zaden die droog lagen hebben door de regen nu wel kans om te gaan kiemen en zullen dan ook later opkomen. Vergeleken met de laatste 2 jaren zijn de suikerbieten nu nagenoeg allemaal boven gekomen. De 2 voorgaande jaren was korstvorming van de kleigrond de oorzaak dat veel suikerbieten niet boven konden komen.

De wintertarwe had voor de regen wat last van de droogte. De onderste bladeren worden dan geel. Zie onderstaande 2 foto’s. Inmiddels is de wintertarwe voor de tweede maal bemest met KAS kunstmest. Na het bemesten is er ook wat regen gevallen en zie je de wintertarwe direct opknappen.


Dit jaar krijg ik 2 nieuwe akkerranden. Dit worden twee eenjarige akkerranden die vallen onder Schoon Water Flevoland. Hierin doe ik als deelnemer al mee met 1 akkerrand. Deze is in 2016 gezaaid.

In Schoner Water Flevoland leveren de deelnemers blauwe diensten voor het waterbeheer in Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland en het FAC willen met bufferstroken tussen de gewassen en de waterlopen de waterkwaliteit verbeteren. Bufferstroken van 3 of 6 meter breedte verminderen de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarnaast hebben de bufferstroken meerwaarde voor bestuivers, vlinders, kleine zoogdieren en vogels.

De akkerranden zijn 3 meter breed. Inmiddels heb ik de akkerranden alvast voorbewerkt met de rotorkopeg. Over ca. een week worden deze akkerranden ingezaaid.

20 augustus 2016: eerste honingoogst van akkerranden

De eerste honing van de akkerranden rondom Harrysfarm is geoogst.

Voor het tweede jaar heeft Imkerij de Flevobij uit Swifterbant een bijenkast staan bij de akkerranden. De bijen kunnen volop nektar uit de bloeiende akkerranden rondom ons bedrijf halen. De akkerranden beginnen te bloeien vanaf half juni. In totaal is er 12.2 kg honing geoogst. Goed voor ca. 27 potjes honing.

Op de website van Imkerij de Flevobij is nog meer informatie te vinden.