2e deel vogelakker inzaaien

Woensdagavond 3 juni heb ik het tweede deel van de vogelakker ingezaaid. 12 mei is het eerste deel ingezaaid, zie meer info over het  bericht hier.


Het eerste deel 2/3 deel van de vogelakker is goed opgekomen.

1e deel vogelakker zaaien

Dinsdagmiddag 12 mei heb ik de eerste 1,3 ha van de 2 ha vogelakker die dit jaar voor het eerst in ons bouwplan zit ingezaaid. Het is een vogelakker die onder het Agrarisch Natuur- Landschapsbeheer valt. Ook wel afgekort ANLb genoemd. Samen met nog een aantal telers zit ik in de cluster Elandweg. In deze cluster worden o.a. kruidenrijke akkerranden, wintervoedselvelden en vogelakkers aangelegd. Het Doel: bieden van voldoende voedsel, rust en broedplaatsen in de zomer en voldoende voedsel en rustgebieden in de winter voor de akkervogels veldleeuwerik en grauwe kiekendief, waarbij ook andere akkervogels zoals de gele kwikstaart van profiteren. Het Flevolands Agrarisch Collectief regelt de beheervergoedingen en is verantwoordelijk voor de controle op de aanvullende beheervoorschriften.
Naast deze vogelakker heb ik ook twee kruidenrijke akkerranden langs de Elandweg liggen en nog 3 randen die onder Schoner Water Flevoland vallen.

De vogelakker die ik inzaai is een variant op de bestaande vogelakker. De bestaande vogelakker bestaat uit luzerne afgewisseld met stroken met een meerjarig kruidenmengsel. Onze vogelakker wordt tweemaal ingezaaid. De eerste maal met een mengsel van meerdere soorten graan, zonnebloemen, klaver en kruiden. Binnen twee weken daarna zaai ik het tweede deel in met een zelfde soort mengsel.
Zo streven we naar een gevarieerder plantenbestand met:
• meer variatie in bloeitijd, waardoor meer insecten over een langere tijd beschikbaar zijn voor de doelsoorten;
• meer variatie in het zadenbestand en daardoor voedzamer voor de zaadeters onder de doelsoorten en voor het bodemleven.

Zaaibedbereiding sojabonen- en vogelakker percelen

Het 3,1 ha groot sojabonenperceel en het 2 ha groot vogelakkerperceel is donderdag 30 april voor een tweede maal bewerkt. Dit om een goed zaaibed te maken. Het sojabonen perceel is 8 april voorbewerkt. De vogelakker is 27 maart voorbewerkt. Na de minimale hoeveelheid regen van 6 mm is de grond wat zachter geworden, waardoor grote kluiten wat kleiner worden. Ditmaal was de rotorkopeg niet nodig, maar kon ik de grond bewerken met de sneleg. De naam zegt het al dat werkt met een snelheid van 10,5 km/uur een stuk sneller dan met een rotorkopeg waar de snelheid dit jaar bij max. 4 km/uur ophield.

De sojabonen en de vogelakker worden waarschijnlijk komende week ingezaaid. Ik hoop eigenlijk op nog wat regen, zodat het zaad in de vochtige grond gezaaid kan worden. Afwachten maar.

 

Akkerranden zaaien

Woensdagmorgen 1 mei heb ik langs de Vuursteentocht een 3 meter brede akkerrand ingezaaid. Deze akkerrand valt onder het project Schoner Water Flevoland van het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC).

In Schoner Water Flevoland leveren de deelnemers blauwe diensten voor het waterbeheer in Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland en het FAC willen met bufferstroken tussen de gewassen en de waterlopen de waterkwaliteit verbeteren. Bufferstroken van 3 of 6 meter breedte verminderen de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarnaast hebben de bufferstroken meerwaarde voor bestuivers, vlinders, kleine zoogdieren en vogels. Het FAC streeft naar de aanleg van bufferzones te spreiden over Flevoland. ( Bron; Flevolands Agrarisch Collectief)

Langs ons bedrijf liggen langs alle watergangen akkerranden van minimaal 3 meter breed. Langs de Elandweg liggen vanaf 2016 twee kruidenrijke akkerranden van 9 meter breed. Deze akkerranden vallen onder het ANLb, het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Van 1 akkerrand zaai ik een deel opnieuw in. De overige randen vallen onder Schoner Water Flevoland. De akkerrand langs de Vuursteentocht wordt ook opnieuw ingezaaid.

Er is een mengsel gezaaid met diverse grassen, kruiden en bloemen erin.


De bestaande akkerranden beginnen al te bloeien.


Ledenmiddag Flevolands Agrarisch Collectief

Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) heeft voor haar leden vrijdagmiddag 18 januari een ledenvergadering bij Shortgolf te Swifterbant georganiseerd. Het Flevolands Agrarisch Collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Flevoland. Daarnaast is men uitvoerder van projecten die de duurzaamheid van de Flevolandse landbouw vergroten. Het succesvolle project, Zicht op de Bodemstructuur, is een voorbeeld hiervan.

Zelf zit ik in het dagelijkse bestuur van de coöperatie. Ik ben namelijk penningmeester.

De middag begon met de opening door de voorzitter die het laatste nieuws van de coöperatie meedeelde.Verder was er een nog een bestuurswisseling.


Ik mocht de begroting voor 2019 presenteren.


De nieuwe app mijnboerennatuur werd uitgelegd aan de aanwezige leden.


Na de pauze heeft Jochem Sloothaak van het Brabants Landschap een presentatie gehouden. Het Brabants Landschap is samen met onder meer De Vogelbescherming, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap in het Interreg-Project PARTRIDGE twee voorbeeldprojecten gestart om te laten zien hoe de patrijs te redden is. En met succes! Jochem liet in een mooie presentatie zien hoe dit tot stand is gekomen.

Hier meer info over het project.

Veldexcursie FAC Flevoland op Harrysfarm

Dinsdagavond 3 juli heeft FAC Flevoland (Flevolands Agrarisch Collectief) een veldexcursie georganiseerd in het cluster Elandweg nabij Swifterbant.

In 2015 is het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) opgericht. Het collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Flevoland. En ze zijn daarnaast uitvoerder van projecten die de duurzaamheid van de Flevolandse landbouw vergroten. Het FAC is een coöperatie van, voor en door boeren.
In Flevoland zijn meerdere clusters waar boeren mee doen aan het ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer). Dit doen ze door het aanleggen van meerjarige kruidenrijke akkerranden, vogelakkers en wintervoedselveldjes.

Meer info over het ANLb is hier te vinden.

3 juli 2018; Veldexcursie FAC Flevoland

De excursie startte op ons bedrijf in de schuur. Hier heeft veldmedewerker Herman van het FAC uitleg gegeven over het gebied en wat we in het veld gaan bekijken. Met de deelnemers hebben we nog een korte wis gedaan.


Daarna hebben we bij ons op het bedrijf een akkerrand bekeken. Deze akkerrand doet mee aan het Schoner Water Flevoland project.

In Schoner Water Flevoland leveren de deelnemers blauwe diensten voor het waterbeheer in Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland en het FAC willen met bufferstroken tussen de gewassen en de waterlopen de waterkwaliteit verbeteren. Tevens is het mooi voor de biodiversiteit en levert het in het zomerseizoen mooie plaatjes op.

3 juli 2018; Veldexcursie FAC Flevoland


Daarna hebben we een vogelakker bekeken. Deze is deels 1 jaar oud en deels 2 jaar oud. Het is een heel mooi gelukte vogelakker. Akkervogels kunnen een vogelakker gebruiken om voedsel te verzamelen, gebruiken als rustgebied en ook als broedgebied.

Verderop hebben we nog een derde jaars vogelakker bekeken.


Als laatste hebben we een wintervoedselveldje bekeken, deze bestaat uit in het voorjaar gezaaide zomertarwe. In de winter kunnen  vogels hier voedsel verzamelen en dit veldje gebruiken als rustgebied.


Na afloop zijn we terug gegaan naar ons bedrijf. Onder het genot van een drankje heeft Wim, coördinator van het FAC, nog wat verteld over diverse zaken die er spelen en de kansen om de clusters nog wat uit te breiden.
Al met al een geslaagde avond.

Akkerranden zaaien

Dinsdag 8 mei heb ik de akkerranden rondom Harrysfarm ingezaaid.

Sinds een aantal jaren heb ik akkerranden rondom ons bedrijf liggen. Ik heb vanaf 2016 twee meerjarige kruidenrijke akkerranden van 9 meter breed langs de Elandweg liggen. Het doel van deze akkerranden is om vogels voldoende voedsel, rust en broedmogelijkheden te geven in deze randen. Belangrijkste doelsoort vogel is de Veldleeuwerik.
De randen vallen onder het ANLb, het Agrarisch, Natuur- en Landschapsbeheer. De overheid wil door een collectieve aanpak van het ANLb meer ruimte geven aan regionaal maatwerk en agrarisch ondernemersschap. Het Flevolands Agrarisch Collectief is in Flevoland verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
De meerjarige kruidenrijke akkerranden heb ik nu na 2 jaar opnieuw ingezaaid zodat de kruiden en bloemen in het mengsel weer meer kans krijgen.

Hoe de meerjarige akkerranden er in 2017 op stonden is hier te zien.


Verder heb ik via het Schoner Water Flevoland project langs de overige sloten en tochten rondom ons bedrijf eenjarige akkerranden liggen. Deze randen zijn bij mij 3 meter breed.

In Schoner Water Flevoland leveren de deelnemers blauwe diensten voor het waterbeheer in Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland en het FAC willen met bufferstroken tussen de gewassen en de waterlopen de waterkwaliteit verbeteren. Bufferstroken van 3 of 6 meter breedte verminderen de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarnaast hebben de bufferstroken meerwaarde voor bestuivers, vlinders, kleine zoogdieren en vogels. Het FAC streeft naar de aanleg van bufferzones te spreiden over Flevoland.  (Bron: https://flevolandsagrarischcollectief.nl/projecten/schoner-water-flevoland/ )

Voor de meerjarige kruidenrijke akkerranden en de randen voor Schoner Water Flevoland krijg ik een vergoeding. Het zaaizaad (niet vergoed) wordt door het Flevolands Agrarisch Collectief gezamenlijk ingekocht. Na aanleiding van ervaringen van de deelnemers worden de zaadmengsels elk jaar wat aangepast. In de zomer organiseert het Flevolands Agrarisch Collectief voor haar deelnemers een veldexcursie om ervaringen met elkaar te kunnen delen.

De randen die in 2017 zijn gezaaid heb ik zonder te klepelen de winter over laten gaan. Zo konden vogels hier in de winter nog schuilgelegenheid zoeken en voedsel verzamelen.

Hoe de eenjarige akkerranden er in 2017 op stonden is hier te zien.


Om de randen weer opnieuw in te kunnen zaaien heb ik de randen 19 april geklepeld.

19 april 2018; akkerranden klepelen


23 april heb ik de randen met een frontfrees losgefreesd. Achterop de trekker een rotorkopeg die de grond nog wat fijner en vlakker maakt. Het onkruid en gras wat er stond is zo vernietigd.


Voordat ik de randen opnieuw inzaai heb ik eerst gewacht op regen, zodat de losgefreesde grond weer wat kon bezakken en het zaad op een mooie vochtige grond gezaaid kan worden. Uiteindelijk heb ik 8 mei de randen ingezaaid, wel later dan ik gewend ben. De kruidenrijke akkerranden langs de Elandweg heb ik ingezaaid met een meerjarige kruidenmengsel, zoadat ik deze randen weer een aantal jaren kan laten staan.

8 mei 2018; akkerranden zaaien


De overige randen heb ik ingezaaid met een eenjarige mengsel. Dit jaar een rand ingezaaid met een mengsel waar veel kruiden, grassen en bloemen inzitten die zeer goed zijn voor insecten.

8 mei 2018; akkerranden zaaien

8 mei 2018; akkerranden zaaien


Een andere rand met een mengsel van andere soorten.

Gewasgroei eenjarige akkerrand 24 april 2017

Het zaaien ging mooi. De grond is na het frezen mooi en onderin goed vochtig. Nu wachten totdat alles bovenkomt en we weer kunnen genieten van de prachtige bloeiende akkerranden.

Jonge graspiepers in talud sloot

Jitty Hakkert van Werkgroep de Grauwe Kiekendief heeft tijdens de MAS telling bij ons op het bedrijf in het sloottalud een nestje met 4 jonge graspiepers ontdekt.
Meer info over de graspieper.

Het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) volgt broedvogels van het agrarisch gebied. Dit beslaat het grootste deel van Nederland en veel soorten vertonen een sterke achteruitgang. MAS kost weinig tijd, maar levert belangrijk cijfermateriaal op over verspreiding en aantalsontwikkeling. Doel, Aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene ‘boerenlandvogels’, in aanvulling op andere broedvogeltellingen (BMP). Agrarisch gebied omvat graslanden, akkers en kleinschalig landschap.(Bron; Website Sovon Vogelonderzoek)

 

27 april 2018; jonge graspieper

Akkerranden volop in bloei

De dit voorjaar ingezaaide akkerranden langs de uien, aardappelen, suikerbieten en wintertarwe bloeien nu volop. Veel diversiteit aan bloemen en insecten in de randen. Een genot om er elke dag langs te lopen.

 

Weekoverzicht 28 mei 2017

Door het warme weer van de laatste dagen groeien de gewassen hard. Zaterdag 27 mei een warme dag met een maximum temperatuur van 31,7 graden. Tot dusver de warmste dag van het jaar. Afgelopen maand is er in totaal 30 mm neerslag gevallen. Nu de gewassen hard groeien zal wat regen welkom zijn.

Op dit moment zit de bewaring nog vol met ca. 600 ton uien en 500 ton aardappelen. De uien zijn inmiddels verkocht door Stichting Uienpool Flevoland. Nu is het wachten tot de koper ze binnen 2 weken op gaat halen. De markt van de uien is zeer slecht te noemen. De prijzen zijn nu rond 1-2 eurocent/kg. De uienprijs is gezakt van rond de 15 eurocent/kg in november naar nu dus tot 1-2 eurocent/kg.  De export loopt dit jaar vanaf begin 2017 moeizaam. De uien die ik heb zitten zijn verder kwalitatief nog wel erg mooi. Het zijn de laatste uien die Stichting Uienpool Flevoland heeft verkocht.


De aardappelen liggen ook nog in de bewaring. De planning is dat deze in de maand juni afgeleverd worden. De prijs van de aardappels is in tegenstelling tot de uien wel goed.


Weevers uit Swifterbant heeft vorige week de spuitmachine gekeurd. De keuring moet elke 3 jaar gebeuren.
Meer info over de spuitkeuring.

Weekoverzicht 28 mei 2017


Imkerij de Flevobij uit Swifterbant heeft net als in 2015 en 2016 een bijenkast bij de akkerranden neergezet. Inmiddels bloeien de meerjarige akkerranden langs ons bedrijf al. Vooral phacelia, magriet, gele mosterd, korenbloem en klaproos staan nu in bloei. Hopelijk kunnen we dit jaar weer lekkere Harrysfarm honing oogsten.

Weekoverzicht 28 mei 2017