9 november 2021; aangepast slootkantenbeheer

Aangepast slootkantenbeheer, herfst maai beurt

Loonbedrijf Van Dun heeft met de maai-zuig combinatie de laatste stoottaluds gemaaid en afgevoerd. Dit jaar doe ik voor het eerst mee met de pilot “Aangepast slootkantenbeheer”.

Waarom dit project?

Geschikte leefgebieden voor insecten in het agrarisch gebied in Flevoland zijn er op het eerste oog niet zo veel, maar de potentie is wel degelijk groot. In dit project gaan boeren slootkanten beheren met een aangepast maaibeheer. Er wordt in fases gemaaid, het maaisel wordt afgevoerd en hergebruikt in de regio (kringlooplandbouw).

Met als doel:

  1. Vergroten diversiteit flora: meer soorten planten kunnen zich vestigen rondom slootkanten.
  2. Stimuleren bloei: planten krijgen de kans om te bloeien, binnen een bepaalde afstand zijn altijd bloeiende planten te vinden.
  3. Stimuleren insecten: wilde bijen, vlinders en nuttige insecten kunnen slootkanten met diverse en bloeiende flora gebruiken om zich te voeden, voort te planten en te migreren.
  4. Waterkwaliteit: gevarieerde (natte) slootkantvegetatie en voedingsstoffen uit het verterend maaisel komen niet via het talud in het oppervlaktewater.
  5. Bodemkwaliteit: maaisel draagt rechtstreeks als compost of via stalstrooisel als mest bij aan een vitale bodem door organische stof aanvoer. Een vitale bodem heeft een goede bodemstructuur, een actief bodemleven en houdt water vast. Dit geeft betere gewassen, minder uit- en afspoeling van nutriënten en minder wateroverlast.
  6. Kringlooplandbouw: het toepassen van lokale reststromen, zoals maaisel, op het eigen bedrijf of een bedrijf in dezelfde regio

Enthousiaste boeren uit Flevoland zetten zich samen met BDEKO, Flevolands Agrarisch Collectief (FAC), Bee-Foundation en Landschapsbeheer Flevoland in voor meer biodiversiteit. Het project is onderdeel van het Actieplan Bodem en Water (ABW) en Provincie Flevoland maakt het financieel mogelijk. Met dit initiatief wordt invulling gegeven aan het landelijke en provinciale Actieplan Biodiversiteitsherstel en de Nationale Bijenstrategie in Flevoland. (bron; website Actieplan bodem en water)

21 juli heeft Van Dun met hun maai-hark combinatie een deel van de taluds gemaaid.


9 november een laatste maaibeurt met de maai-zuig combinatie van Van Dun.


In het voorjaar, 17 juni, is met de maai-zuig combinatie de eerste maaibeurt geweest. Het maaisel wat hierbij vrijkomt heb ik gecomposteerd. In juli is nog een maaibeurt geweest. Dit maaisel ligt op tweede hoop. Het laatste maaisel wat nu net is gemaaid moet nog gecomposteerd worden. Ik heb de eerste tweemaal ook maaisel van een collega-akkerbouwer ontvangen. De bedoeling uiteindelijk is om het gecomposteerde maaisel te verspreiden over 1 van onze akkerbouwpercelen.

Zie foto hieronder de verschillende hopen met maaisel.