Zaaibedbereiding suikerbietenland

Vrijdag en zaterdag 5 en 6 april heb ik het suikerbietenland bewerkt met de Steketee snelegcombinatie. Na deze bewerking ligt het land zo klaar dat de suikerbieten er in gezaaid kunnen worden.

Meer info over de sneleg in eerder nieuwsbericht zie hier.


Als het weer goed blijft wordt aanstaande dinsdag of woensdag een begin gemaakt met het zaaien van het suikerbietenproefveld van SESVanderHave, waarna het perceel verder afgezaaid wordt met mijn eigen suikerbieten.

Zaaibedbereiding uienland

Maandag en dinsdag 1 en 2 april heb ik het uienland bewerkt met de Steketee snelegcombinatie. De grond was nu droog genoeg. Met de sneleg maken we het in het najaar 2018 geploegde land vlak en fijn. Zo kan later de uienzaaimachine het uienzaad op een constante diepte zaaien. Dit bevordert een snelle kieming en een gelijkmatige opkomst.

Voorop de trekker zit de Steketee Combirol, die het voorwerk doet, zoals het afvlakken van de ploegsneden.


Achterop zit de Steketee Maxisprint die de grond verder verwerkt en het dan vlak maakt.

Het zaaien van de uien is nog even uitgesteld, omdat we dinsdagavond 6 mm regen hebben gehad. Op zich niet verkeerd, want na de regen is de grond onderin mooi vochtig om de uien later in te zaaien. Om te kunnen zaaien moet ik nog wel even wachten tot de grond bovenop weer wat opdroogt.

AM onderzoek

HLB De Groene Vlieg, heeft met behulp van een quad die op GPS rijdt, grondmonsters genomen om later in het laboratorium deze gestoken grond te onderzoek op de aanwezigheid van aaltjes. Het AM onderzoek. Er zitten heel veel aaltjes in de bodem. Er zitten goeie aaltjes in de bodem, maar ook verkeerde. HLB De Groene Vlieg onderzoekt de bodem op de aanwezigheid van de schadelijke aaltjes, aardappelcystenaaltje en bietencystenaaltje. Deze aaltjes kunnen schade geven in de gewassen aardappelen en suikerbieten. Door de grond op deze aaltjes te onderzoeken kan men maatregelen nemen tegen deze aaltjes. Dit kan door het telen van de goeie resistente rassen tegen deze aaltjes.
Van de aardappelcystenaaltje zijn meerdere soorten. Door te weten welke soort het is kan daar het juiste resistente ras op worden gekozen.

De quad die op GPS rijdt bemonsterd om de 6 meter stroken. In de strook wordt om de 2,25 meter met een schepje een grondmonster uit het perceel gehaald. De quad rijdt tijdens het bemonsteren ca. 16 km/uur.
Tegelijkertijd wordt er ook nog een monster genomen die de bemestingstoestand van het perceel meet. Een gecombineerde bodemanalyse. Hiermee wordt o.a. fosfaat, kalium en magnesium bemonsterd. Teven worden de pH, het organische stof gehalte en de afslibaarheid gemeten. Nadat de uitslag bekend is kan men behulp van een taakkaart plaatsspecifiek bemesten. Ik wil mijn 5 hoofdpercelen de komende jaren zo in beeld brengen en wie weet in de toekomst, als ik de apparatuur ervoor heb, plaatsspecifiek bemesten.

Meer info over de gecombineerde bodemanalyse

Meer uitgebreide info over het AM onderzoek is hier te vinden.


Ploegen perceel 5

Het eerste perceel is 8 en 9 november omgeploegd. Op dit perceel heeft in 2017 wintertarwe gestaan.

Bouwplan 2018; wintertarwe ras is Reform


Na de oogst van deze wintertarwe is een groenbemester mengsel met bladrammenas, haver en phacelia gezaaid. Dit mengsel is een paar dagen voor het ploegen geklepeld. Dit om de groenbemester beter te kunnen omploegen. Om het zogenaamde inkuileffect van deze groenbemester tegen te gaan heb ik de voorscharen van de ploeg afgehaald.

9 november 2018; ploegen perceel 5

Voorscharen zijn van de ploeg gehaald.

Door deze eraf te halen word de groenbemester en de tarwestoppel beter door de grond vermengd. Een nadeel is wel dat er wat meer groene delen boven op het geploegde achterblijven. Dat ziet er wat minder netjes uit. Zie foto’s onder.


Ik ploeg al een aantal jaren met een 4 schaar Rumptstad wentelploeg. Er word ca. 22 cm diep geploegd. Ik ploeg op GPS met de Trimble autopilot van Agrometius.


Hieronder nog een paar mooie foto’s van het ploegen tijdens mooie zons- op en ondergang.


Groenbemesters doen het goed

De groenbemesters die in 3 percelen gezaaid zijn doen het erg goed dit jaar. De groenbemesters zijn begin augustus in de tarwe stoppel gezaaid en een andere groenbemester half september in het geoogste uienland. Door een erg mooie warme zomer en nazomer zijn ze flink ontwikkeld. De beworteling is erg goed dit jaar. Bij het graven van een zogenaamde profielkuil is dat goed te zien.
Een groenbemester is een gewas dat na een vroege hoofdteelt, zoals vooral graan en soms uien, gezaaid word. De groenbemester brengt organische stof in de bodem, herstelt de bodem door een goede beworteling, legt nutriënten vast zoals stikstof en zorgt ervoor dat de grond beschermt word tegen regen en wind. Sommige groenbemesters bestrijden ook bepaalde schadelijke aaltjes. Tevens zorgt het voor meer biodiversiteit (bij bloei heeft een groenbemester een grote aantrekkingskracht van o.a. bijen en andere nuttige insecten). Ook voldoen we door het zaaien van groenbemesters aan de zogenaamde vergroeningseisen. Hier moet men als akkerbouwer wettelijk aan voldoen.

Hieronder meer info over de ingezaaide percelen met groenbemesters.

Perceel 1 is 9 augustus ingezaaid in de tarwestoppel met een mengsel van bladrammenas, haver en phacelia. Dit perceel is voor het zaaien bemest met ca. 37 m3 varkensdrijfmest en 18 ton Champost/ha

Perceel 5 is 12 augustus ingezaaid in de tarwestoppel met een mengsel van bladrammenas, haver en phacelia. Dit perceel is voor het zaaien bemest met ca. 37 m3 varkensdrijfmest

Perceel 4 is 21 september ingezaaid met gele mosterd.  Dit perceel is niet bemest.

Hieronder op de kaart is te zien waar de percelen liggen.

Bouwplan 2018; groenbemesters


Hieronder foto’s van de groenbemester die op Perceel 1 groeit. Deze groenbemester wil ik nog ploegen, maar om het netjes te kunnen omploegen zal ik deze eerst kort klepelen.


Hieronder foto’s van de groenbemester die op Perceel 4 groeit. Op dit perceel komen in 2019 aardappelen te staan, er is een kans dat ik deze groenbemester niet ga ploegen. In 2016 heb ik dat ook niet gedaan en dat is goed bevallen. Door vorst zal de gele mosterd kapot vriezen. Bij het poten heb ik dan geen last meer van de gele mosterd.


Hieronder foto’s van de groenbemester die op Perceel 5 groeit.Deze groenbemester wil ik nog ploegen, maar om het netjes te kunnen omploegen zal ik deze eerst kort klepelen.

De beworteling is erg goed en de grond is bij het beoordelen van de beworteling nog steeds erg droog.

Op deze pagina is de groei van de groenbemesters wekelijks te volgen.

Bietenland lostrekken met Lemken Karat

Het vorige week onder droge omstandigheden gerooide suikerbietenproefveld heb ik overschuin losgetrokken met de Lemken Karat cultivator. Een week eerder heb ik met de Evers woeler de grond wat dieper losgetrokken. Met de Lemken Karat doe ik dit wat oppervlakkiger zodat de wintertarwe erin gezaaid kan worden. De grond is nu nog erg droog en waar de sporen van de bietenrooier gereden heeft erg kluiterig.

 

Woelen suikerbieten land

Na de oogst van de suikerbieten heb ik dit perceel losgetrokken met de Evers woelpoot. In dit perceel word binnenkort wintertarwe gezaaid.

Aardappelland lostrekken met Lemken Karat

Het geoogste aardappelland heb ik dinsdag en woensdag 9 en 10 oktober losgetrokken met de Lemken Karat cultivator. Dit heb ik overschuif gedaan om de sporen van de trekkers en wagens die tijdens de aardappeloogst zijn ontstaan wat vlak te trekken. In dit perceel word later wintergerst gezaaid.


Woelen aardappelland

Tijdens het aardappelrooien probeer ik meteen de sporen waar de aardappelrooier en wagens gereden hebben los te trekken met een Evers 3 tanden woeler. Zo voorkom ik dat bij eventuele regen deze sporen vol water komen te staan. De grond wordt zo ook los gemaakt voor de wintergerst die later dit jaar nog in dit perceel gezaaid gaat worden.


Zicht op de bodemstructuur fase B

Dinsdagmiddag heb ik samen met bodemdeskundige Martin Duijkers van Aeres Hogeschool Dronten en student Leon van 3 percelen op ons bedrijf de bodem beoordeelt. Ik doe nu voor het tweede jaar mee aan het project Zicht op de bodemstructuur. Vanuit het Actieplan Bodem en Water is dit project een paar jaar geleden opgestart. Het Flevolands Agrarisch Collectief zorgt voor de uitvoering van het project.

Het doel van dit project is het stimuleren van duurzaam bodembeheer als structureel onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering om daarmee het landbouwkundig gebruik en de bodemconditie te verbeteren. Daarnaast is kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van duurzaam bodembeheer een doel.

Twee fasen

Er worden in het project twee fasen onderscheiden: fase A en fase B. Bewustwording van de eigen situatie door het eigen maken van een eenvoudige methode om de bodem te beoordelen is het belangrijkste doel van fase A. Belangrijke elementen daarin zijn het graven van een profielkuil, het beoordelen ervan en een doorkijk naar maatregelen op het eigen bedrijf middels een kuilgesprek. Dit alles onder begeleiding van experts. In de vervolgfase B komen op het bedrijf toegesneden maatregelen aan bod. Fase B is dan ook een arrangement voor meerdere jaren en is er op gericht de ondernemer te begeleiden in het nemen van maatregelen ter verbetering van de bodemconditie. (Bron; Flevolands Agrarisch Collectief)

Meer info over Zicht op de Bodemstructuur

Artikel over fase A vorig jaar op Harrysfarm

We hebben op 3 percelen 3 profielkuilen van ca. 60-80 cm diep gegraven en gekeken naar de structuur van de grond, hoe is het bodemleven, de beworteling en de waterhuishouding. Eerst hebben we een kuil gegraven in het perceel waar dit jaar de wintertarwe stond en het jaar ervoor de suikerbieten. De bovenste 30 cm is erg mooi. De volgende 30 cm is de grond vaster en de structuur hoekiger. Dit is de ploegzool. De wortels daarentegen komen hier wel goed doorheen.


Het tweede perceel wat beoordeelt is zijn de suikerbieten. Voorvrucht hier was wintertarwe. Hier is de grond wat minder mooi als het vorige perceel.

Als laatste is het perceel waar de uien staan beoordeel. Voorvrucht is hier wintertarwe. De grond van dit perceel is erg mooi van structuur. Veel bodemleven.

Na deze beoordelingen word er een advies geschreven met eventuele acties, maatregelen die je op perceels- of bedrijfsniveau zou kunnen doen. Een actie kan ook een experiment zijn met bijvoorbeeld het aanleggen van een proef met verschillende groenbemesters of grondbewerkingen.
Al met al erg interessant om zo samen naar de bodem te kijken en om nu en in de toekomst de bodemkwaliteit op ons bedrijf te verbeteren.