BIMAG nachtvlinder tellingen 2023 op Harrysfarm

In 2023 deed ik voor het eerst mee aan de jaarlijkse BIMAG nachtvlinder tellingen in Nederland. Verdeelt over het land doen veel boeren mee. Doelstelling is 150 boeren.

Dit jaar telden alle deelnemers totaal een recordaantal nachtvlinders op het boerenland. Met elkaar telden ze 405 verschillende soorten in weilanden, boomgaarden, akkers en op het erf.  Totaal ca. 25.000 nachtvlinders.

Sinds 2019 werken LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting samen binnen het project Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied (BIMAG).  (bron: www.vlinderstichting.nl/bimag/) Het doel van het project is om te weten te komen hoe de insectenstand is in het agrarische gebied. Veel agrariërs doen al veel aan biodiversiteit op het erf. Door te monitoren krijgt de agrariër beter inzicht hoe de stand is van de insectenpopulatie op het bedrijf.  

BIMAG nachtvlinders 2023 Harrysfarm


Hoe er gemeten wordt is in dit artikel te lezen.

Afgelopen week kregen alle boeren die in 2023 meegedaan hebben een jaaroverzicht van de tellingen. Hoeveel vlinders zijn er waargenomen en wat voor soorten.  Hieronder mijn cijfers:

BIMAG nachtvlinders 2023 Harrysfarm

Hieronder in de tabellen de soorten die ik waargenomen heb ik 2023.

BIMAG nachtvlinders 2023 Harrysfarm

BIMAG nachtvlinders 2023 Harrysfarm


Hieronder de waargenomen soorten per meetpunt.

BIMAG nachtvlinders 2023 Harrysfarm

BIMAG nachtvlinders 2023 Harrysfarm

BIMAG nachtvlinders 2023 Harrysfarm

BIMAG nachtvlinders 2023 Harrysfarm

Dit jaar gaan we ook weer tellingen doen.

 

 

Snoeien erfsingel

De erfsingel op de westkant van ons erf is gesnoeid. In deze singel stonden veel essen. Deze essen hadden al kenmerken van de essentaksterfte. Essenstaksterfte is een agressieve schimmelziekte die veel essen in Nederland aantasten.
Meer info over de essentaksterfte.

26 januari 2022; snoeien erfsingel

Op deze foto is aan de vlek in het hart van de stam te zien dat deze al goed aangetast is door de essentakziekte.

Een kennis heeft de essen omgezaagd. Deze kan het hout goed gebruiken. Verder is de singel even goed uitgedund, zodat jonge aanwas meer ruimte krijgt om te groeien. Langs de sloot van het erf staan nog een paar mooie eiken. Deze zijn blijven staan. De takken worden later versnipperd.

De erfsingel aan de oostkant van ons erf wordt later dit jaar ook nog flink uitgedund.

Flevoland bloeit inloop-demo

Op 18 augustus van 14.00 – 20.00 uur heeft provincie Flevoland samen met het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) en LTO Noord Flevoland een inloop demo “Flevoland Bloeit” op ons bedrijf georganiseerd.

Tijdens een wandeling van ongeveer 1,2 km werden de bezoekers over alle facetten van (akker)randen beheer: zaaizaadkeuze, beheer, functionaliteiten, maar ook agrarisch natuurbeheer en aangepast slootkantenbeheer in diverse stands geïnformeerd.

Na afloop kon men op het erf nog wat napraten onder het genot van een frisje, een bakje met frites en een ijsje verzorgd door Renne Streekproducte

18 augustus 2021; Flevoland bloeit inloop demo

Juist de gevarieerde discussie tussen alle verschillende bezoekers maakten deze demo zo waardevol. Naast de al deelnemende boeren waren aarzelende en/of best wel kritische boeren aanwezig, maar ook beleidsmedewerkers, bestuurders, zaaizaadleveranciers en natuurorganisaties. Er werden dan ook veel ervaringen en kennis uitgewisseld!

Gedeputeerde Hofstra tijdens de demo: “De biodiversiteit loopt terug en juist als provincie hebben wij ingezet op het versterken en verbeteren van de biodiversiteit, niet alleen in de stad, en niet alleen in de natuurgebieden, maar juist in het buitengebied en daar zijn de agrariërs onze belangrijkste partner. Daarvoor is een demo als deze heel belangrijk.”

Tijdens het bezoek kregen de Flevolandse agrariërs een kortingsbon om zaaizaad (voor akkerranden of kruidenrijk grasland) te bestellen. Voorzitter van het FAC Coby Dekker: “Hiermee hopen wij de aanleg van de akkerranden uit te breiden en zo toe te werken naar een groenblauwe dooradering van Flevoland, dus samen met de sloten en de wegbermen een mooi netwerk te krijgen om de biodiversiteit te stimuleren.”

Onderdeel van deze demobijeenkomst was een demo-akkerrand die dit voorjaar door het FAC is ingezaaid met verschillende één- en meerjarige kruiden/bloemen/grassen mengsels.
(bron: www.flevolandsagrarischcollectief.nl).

Hier meer info over de demo akkerrand. De demo akkerrand is nog tot 5 september vrij toegankelijk om nog eens te bekijken.

Hieronder nog 4 impressie filmpjes gemaakt door de Drontenaar.

Velduil tijdens het ploegen gespot

Net als tijdens het ploegen van de groenbemester in 2015 heb ik ook nu tijdens het ploegen een velduil ontdekt. Het is een vogel die op de zogenaamde rode lijst staat. Op deze lijst staan vogels die nog maar heel weinig te zien zijn in Nederland. In 2015 ontdekte ik er tijdens het ploegen 2. Tot dusver heb ik er nu 1 ontdekt.

Meer info over de velduil.

Artikel over de 2 velduilen in 2015 die ik ontdekt heb ons bedrijf.

De velduil liet zich makkelijk fotograferen, want bij het langskomen met de trekker schoof hij steeds een beetje op.


Nest met kievitseieren

In het veld met uien vrijdag een nest met 4 kievitseieren gevonden. Met een Gopro camera de kievit kunnen volgen naar haar nest met eieren.

11 mei 2018; nest met kievits eieren