Colorado kever

Net als vorig jaar zijn er sporadisch Colorado kevers te vinden in het perceel aardappelen.

Deze kevers, afkomstig uit het zuidelijke deel van Noord Amerika, zijn vanaf 1850 meegereisd met de aardappelplant over een groot deel van de wereld. Zijn naam heeft hij te danken aan de Amerikaanse staat Colorado, men dacht dat hij daar vandaan kwam, maar dat was Mexico. In 1935 is de kever voor het eerst opgedoken in België. In die tijd bracht de kever veel schade toe aan aardappelpercelen. Door de komst later van insecticiden, die ook een nevenwerking hebben op de Colorado kever, komen de kevers niet vaak meer voor.
Alleen in droge warme zomers komen de kevers vaker voor. Ook in de warme zomer van 2017 is de kever veel waargenomen. De larven van de kever kunnen de bladeren van een aardappelplant compleet wegvreten. Er is een chemische bestrijding nodig om de larven te bestrijden. Op dit moment heb ik dat nog niet gedaan. Als het erger word is het wel noodzakelijk.

21 maart 2017; uienzaaizaad ontvangen

Het uienzaaizaad is inmiddels ook allemaal binnen. Dit jaar zaai ik 3 rassen. Dat zijn de rassen Dormo, Hyfive en Rockito. Van de laatste 2 zaai ik allebei 1 ha en de Dormo ca. 6,5 ha.  Ik wil de Hyfive en Rockito dit jaar eens vergelijken met de Dormo.

Rasbeschrijving Dormo.

Rasbeschrijving Hyfive.

Rasbeschrijving Rockito.

 

16 maart 2017; veldspuit nakijken

De CHD veldspuit heb ik samen met mijn 2 collega’s klaar gemaakt voor het nieuwe teeltseizoen. De 48 meter brede CHD veldspuit heb ik samen met 2 collega akkerbouwers. De veldspuit is in 2008 gekocht. Op de veldspuit zitten 3 verschillende spuitdoppen. Elke dop wordt voor een ander spuitdoel gebruikt. 1 type dop hebben we vervangen voor nieuwe. Om drift van middel zoveel mogelijk te vermijden zitten er op de veldspuit speciale driftarme doppen.

10 oktober 2016: Betacal verspuiten

Bos Agra Service BV uit Bedum heeft maandagmiddag 10 oktober Betacal Flow verspoten.

Betacal is een kalkmeststof die ontstaat bij het zuiveren van ruwsap uit suikerbieten. Het is een fijne neerslag van koolzure kalk (CaCO3), gemengd met enige organisch materiaal en voedingselementen met bemestingswaarde.  Bos Agra Service BV rijdt de Betacal Flow uit met een Terragator. Deze spuit 18 meter breed. Per ha heb ik 15 m3 verspoten.

Hier voor meer info via website Bos Agra Service BV.


 

19 maart 2015; biofilter gemaakt

Om restvloeistoffen, die o.a. bij reiniging van de spuitmachine vrijkomen, verantwoord te kunnen afvoeren heb ik een biofilter aangelegd. In de studiegroep Veldleeuwerik heb ik samen met een aantal andere telers de vraag gesteld: Hoe ga je op een verantwoorde manier om met restvloeistoffen?. We willen voorkomen dat restanten van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. In deze studiegroep hebben we verschillende methodes bekeken. De meesten in onze groep hebben gekozen voor dit biofilter.
Weevers uit Swifterbant heeft een zelfbouwpakket geleverd inclusief alle IBC’s, materialen etc. met een handleiding hoe het biofilter in elkaar gezet moet worden.
Meer info hoe het biofilter werkt.
Het complete Biofilter is ruwweg opgebouwd uit drie of meer IBC’s (1000 L vaten) die met elkaar zijn verbonden via leidingwerk. Een Biofilter bestaat uit een IBC voor afvalwater (buffer), 3 filter-IBC’s en 2 plantenbakken. Het afvalwater word met behulp van een dompelpomp omhoog gebracht naar de bovenste IBC. Het afvalwater word dan via bovenste, de tweede en derde IBC gefilterd en komt uiteindelijk in de 2 plantenbakken terecht. Hier word het gezuiverde water dan zoveel mogelijk verdampt. Om te voorkomen dat in 1 keer te veel water omhoog gepompt word zit er een tijdschakelaar op de pomp. Zo word af en toe iets afvalwater omhoog gepompt en hebben de IBC’s met filtermateriaal alle tijd om het afvalwater te filteren.

23 juni 2014; gewasbescherming in aardappels

Alle hens aan dek voor de akkerbouwers in Nederland. De gevreesde aardappelziekte “Phytophtora Infestans” slaat toe. Dit jaar is de druk van Phytophtora erg hoog. Diverse telers in Flevoland hebben al te maken met deze ziekte die veel schade kan veroorzaken in aardappelen. Zelf mag ik mij nog gelukkig prijzen. Ik heb nog niets kunnen vinden. Ook mijn teeltbegeleider, werkzaam bij Van Wesemael uit Biddinghuizen, heeft nog niets kunnen vinden. Klik hier voor veel info over de ziekte Phytophtora.

De aardappelen worden vanaf opkomst tot aan de afsterving van het loof in een interval van ca. een week bespoten met een schimmelbestrijdingsmiddel. Afhankelijk van de weerssituatie, de groei van het gewas, neerslag en de druk van phytophtora kan deze interval korter en langer zijn. Zelf gebruik ik een Beslissings ondersteunend systeem, Opticrop Prophy die met alle omstandigheden rekening houd zodat niet onnodig te veel gespoten hoeft te worden, maar bij gevaarlijk weer het interval van spuiten korter moet zijn. Op onderste plaatje is te zien wat prophy zoal aangeeft.
23 juni 2014; gewasbescherming in aardappels

Het gedeelte van de tabel in groene kleur zijn de dagen dat de aardappels goed beschermd zijn tegen Phytophtora. Bladnat is de periode van de dag in uren dat het loof nog nat is. De ziektedruk wordt uitgedrukt in getallen van 0-100. Hoe hoger het getal hoe hoger de ziektedruk. Altenaria is ook een ziekte in aardappelen die later in het seizoen kan toeslaan. Nu is er volgens het adviesprogramma nog geen gevaar.  Op de foto’s onder ben ik de aardappels aan het beschermen met schimmelbestrijdingsmiddel zodat phytophtora geen kans kan krijgen het gewas te besmetten.

16 maart 2014; weekoverzicht

Afgelopen week al wat meer werkzaamheden kunnen doen op de akker. Na vorig weekend de wintertarwe al bemest te hebben, is woensdag 12 maart het uienland bemest met de meststof Entec. In deze mestsstof zit 25 % stikstof en nog eens 15 % fosfaat. Hiervan heb ik ca. 330 kg gestrooid. Op het aardappelland heb ik ca. 240 kg Kali 60 gestrooid.


Maandag 10 maart is er een duurzaamheidsplan opgesteld voor 2014. Harrysfarm doet mee aan Veldleeuwerik. Binnen Stichting Veldleeuwerik werken agrarische ondernemers en hun afnemers samen aan verduurzaming van de voedsel- productie. Dat doen ze door elkaar te inspireren de persoonlijke grenzen van duurzaamheid op te zoeken. Een adviseur van DLV Plant helpt mij bij het maken van ee duurzaamheidsplan. Meer info over het maken van een duurzaamheidsplan.


In de wintertarwe is een onkruidbestrijding uitgevoerd. De onkruiden groeien door zachte winter al hard dit voorjaar. Om later geen last te krijgen van onkruid tijdens opkomst uien en aardappelen heb ik op deze 2 percelen een onkruidbestrijding uitgevoerd met het middel Roundup. Vooral op de akker waar dit jaar de aardappelen komen staat veel onkruid. Sommige onkruiden zoals muur staan al te bloeien.


Tussen de landwerkzaamheden door word de oude aardappelbewaarplaats leeggemaakt. Deze moet leeg zijn omdat binnenkort de sloop van deze schuur gaat beginnen. Voordeel van slopen is dat er heel wat oud spul opgeruimd kan worden.Ook genoeg oud ijzer komt vrij bij het opruimen van de schuur. Het oud ijzer heb ik naar een ijzerhandel in Lelystad gebracht, de Eerste Lelystadse Schroothandel B.V. Oud ijzer brengt nu nog aardig wat geld op, 16 eurocent /kg. Woensdag 19 of donderdag 20 maart lijkt het erop dat word gestart met de sloop van de oude bewaarplaats.

In de buurt word er al wat land bewerkt om een zaaibed te creëren voor uien of suikerbietenland. Door de natte herfst en daarna een zachte winter met bijna geen vorst valt de grond beroerd. Om een mooi zaaibed te maken moet de grond mooi fijn vallen. Dit jaar valt de grond brokkerig uit elkaar waardoor de kans aanwezig is dat het zaad niet regelmatig opkomt. De buurman heeft afgelopen vrijdag 14 maart al een perceel zaaiklaar gelegd met de rotorkopeg. Dit is het resultaat. Veel kluiten. Inmiddels heeft hij het land voor een tweede maal bewerkt om de grond nog wat fijner te krijgen. Morgen 17 maart ga ik een poging wagen. Ik vrees het ergste. Maar heeft wachten nog zin? Later dit jaar zullen we het weten wat er goed en fout was. Dat is het leven van de akkerbouwer, ;-))

16 maart 2014; weekoverzicht

3 februari 2014; gewasstand wintertarwe

Een tussenstand van de gewasstand van wintertarwe op 3 februari 2014. Afgelopen herfst zijn op 2 verschillende tijdstippen de wintertarwe gezaaid. 1 perceel wintertarwe is gezaaid in het geoogste aardappelland, het andere perceel is gezaaid in het geoogste suikerbietenland. Ik heb 1 ras gezaaid, namelijk Henrik.
Hieronder de gewasstand van de wintertarwe gezaaid in gecultivaterd aardappelland. Deze tarwe is gezaaid op 22 oktober 2013. Deze tarwe is al mooi ontwikkeld. Wel is door de tot dusver zachte winter al veel onkruid zichtbaar. Tevens komen niet geoogste aardappelen al boven. Door de mini vorstperiode zullen deze nu wel kapot gevroren zijn.

Bij de rode pijlen op de foto’s hieronder is duidelijk het onkruid, muur te zien. Gelukkig kunnen we in wintertarwe de onkruiden goed chemisch bestrijden, maar dan moet de akker wel goed begaanbaar zijn. Nu is het daar nog te nat voor. Tevens is de temperatuur nog te laag.

Hieronder de gewasstand van het perceel wintertarwe gezaaid op 22 en 23 november 2013. Het land is geploegd en daarna meteen ingezaaid. Ook deze wintertarwe staat er prachtig op. Hij is wel wat minder ver ontwikkeld als de vroeger gezaaide wintertarwe hierboven.

Hieronder video van wintertarwe zaaien op 22 oktober 2013.

Hieronder video van wintertarwe zaaien op 22 en 23 november 2013.

22 januari 2014; koprot onderzoek uien

Net als vorig jaar wordt ook dit jaar een landelijk uienonderzoek gedaan naar koprot. Dit jaar doe ik ook weer mee met het onderzoek.

Koprot wordt veroorzaakt door Botrytis aclada. Tijdens het groeiseizoen zijn van deze ziekte geen symptomen op het blad waarneembaar, maar het wordt wel aangetast. Vanuit de bladaantasting kan vervolgens de bol geïnfecteerd worden, met als gevolg problemen in de bewaring en daarmee de afzet. Gedurende het groeiseizoen kan geïnfecteerd blad afvallen en kan de schimmel hierop sporen vormen. Van hieruit kan nieuw en jonger groen blad worden geïnfecteerd. Zo kan bij een vroege aantasting een flinke ziektedruk in het gewas worden opgebouwd. Een vroege infectie kan leiden tot veel koprot al vroeg in het bewaarseizoen en soms zelfs al op het veld. (Bron: Akkerwijzer )

Samen met Dacom uit Emmen doet Agrifirm Plant onderzoek naar deze schimmelziekte in uien. Uientelers uit het hele land konden zich aanmelden voor dit onderzoek. Dacom heeft een adviesmodule voor koprot ontwikkelt en wil deze module verder verfijnen. Door dit onderzoek hopen ze nog meer inzicht te krijgen in deze ziekte.
Per monster worden willekeurig over de bewaarplaats 100 uien opgezocht en deze worden door Agrifirm Plant opgehaald en bemonsterd in het laboratorium van Agrifirm te Emmeloord. De teler levert tevens een teeltregistratie in. Deze word later met de teeltregistraties van andere telers vergeleken. De gevonden aantastingen worden met alle digitaal aangeleverde teeltregistraties gekoppeld aan de regionale data van de Dacom module. Na het analyseren en verwerken krijgen alle telers bericht van hun resultaat. En hopelijk kan Dacom de adviesmodule nog beter verfijnen zodat we deze schimmelziekte als hij voorkomt op het juiste moment goed kunnen bestrijden. Hieronder een fotoreportage van het onderzoek in het laboratorium van Agrifirm te Emmeloord.