5 februari 2020; deelname project Slim landgebruik

Deelname Project Slim landgebruik

Harrysfarm doet sinds 2018 mee aan het netwer Slim Landgebruik Bodem & Klimaat. Ca. 15 bedrijven uit Flevoland doen mee aan dit project. Er wordt o.a. gekeken naar welke maatregelen invloed hebben op de opslag van koolstof in de bodem en hoe ziet dat economisch plaatje er dan uit. Maatregelen kunnen zijn een bouwplan met met rustgewassen, aanvoer vaste dierlijke mest of compost, minimale grondbewerking, inzet vanggewassen etc.
Het Louis Bolk instituut begeleid het project en doet o.a. de bodemonderzoeken. Door het doen van een bodemonderzoek op 2 percelen van het deelnemende bedrijf, vastgelegd met GPS, wordt een nulmeting gedaan. Over enkele jaren worden op deze 2 plekken weer bodemonderzoeken gedaan om zo het effect waar te nemen wat de genomen maatregelen hebben gedaan.
De bodem wordt onderzocht op de hoeveelheid organische stof en koolstof. Er word een profielkuil gegraven en de indringingsweerstand wordt gemeten.


De indringingsweerstand wordt gemeten met een zogenaamde penetrologger.


Woensdag 5 februari zijn de resultaten met de deelnemers besproken. De volgende stap is, welke maatregelen gaan we nemen.  Om te kunnen voorspellen hoe bepaalde maatregelen je organische stof kan laten stijgen kun je het programma NDICEA downloaden. In dat programma kun je het hele bouwplan invoeren met de maatregelen, zoals bijv. meer mest aanvoeren, groenbemesters zaaien. Het programma voorspelt dan hoe het organische stof verloop is in de toekomst maar ook hoe het stikstofverloop is.

Hier is het programma te downloaden.