28 augustus 2018; Zicht op de bodemstructuur Fase 2

Zicht op de bodemstructuur fase B

Dinsdagmiddag heb ik samen met bodemdeskundige Martin Duijkers van Aeres Hogeschool Dronten en student Leon van 3 percelen op ons bedrijf de bodem beoordeelt. Ik doe nu voor het tweede jaar mee aan het project Zicht op de bodemstructuur. Vanuit het Actieplan Bodem en Water is dit project een paar jaar geleden opgestart. Het Flevolands Agrarisch Collectief zorgt voor de uitvoering van het project.

Het doel van dit project is het stimuleren van duurzaam bodembeheer als structureel onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering om daarmee het landbouwkundig gebruik en de bodemconditie te verbeteren. Daarnaast is kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van duurzaam bodembeheer een doel.

Twee fasen

Er worden in het project twee fasen onderscheiden: fase A en fase B. Bewustwording van de eigen situatie door het eigen maken van een eenvoudige methode om de bodem te beoordelen is het belangrijkste doel van fase A. Belangrijke elementen daarin zijn het graven van een profielkuil, het beoordelen ervan en een doorkijk naar maatregelen op het eigen bedrijf middels een kuilgesprek. Dit alles onder begeleiding van experts. In de vervolgfase B komen op het bedrijf toegesneden maatregelen aan bod. Fase B is dan ook een arrangement voor meerdere jaren en is er op gericht de ondernemer te begeleiden in het nemen van maatregelen ter verbetering van de bodemconditie. (Bron; Flevolands Agrarisch Collectief)

Meer info over Zicht op de Bodemstructuur

Artikel over fase A vorig jaar op Harrysfarm

We hebben op 3 percelen 3 profielkuilen van ca. 60-80 cm diep gegraven en gekeken naar de structuur van de grond, hoe is het bodemleven, de beworteling en de waterhuishouding. Eerst hebben we een kuil gegraven in het perceel waar dit jaar de wintertarwe stond en het jaar ervoor de suikerbieten. De bovenste 30 cm is erg mooi. De volgende 30 cm is de grond vaster en de structuur hoekiger. Dit is de ploegzool. De wortels daarentegen komen hier wel goed doorheen.


Het tweede perceel wat beoordeelt is zijn de suikerbieten. Voorvrucht hier was wintertarwe. Hier is de grond wat minder mooi als het vorige perceel.

Als laatste is het perceel waar de uien staan beoordeel. Voorvrucht is hier wintertarwe. De grond van dit perceel is erg mooi van structuur. Veel bodemleven.

Na deze beoordelingen word er een advies geschreven met eventuele acties, maatregelen die je op perceels- of bedrijfsniveau zou kunnen doen. Een actie kan ook een experiment zijn met bijvoorbeeld het aanleggen van een proef met verschillende groenbemesters of grondbewerkingen.
Al met al erg interessant om zo samen naar de bodem te kijken en om nu en in de toekomst de bodemkwaliteit op ons bedrijf te verbeteren.