3 juli 2018; Veldexcursie FAC Flevoland

Veldexcursie FAC Flevoland op Harrysfarm

Dinsdagavond 3 juli heeft FAC Flevoland (Flevolands Agrarisch Collectief) een veldexcursie georganiseerd in het cluster Elandweg nabij Swifterbant.

In 2015 is het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) opgericht. Het collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Flevoland. En ze zijn daarnaast uitvoerder van projecten die de duurzaamheid van de Flevolandse landbouw vergroten. Het FAC is een coöperatie van, voor en door boeren.
In Flevoland zijn meerdere clusters waar boeren mee doen aan het ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer). Dit doen ze door het aanleggen van meerjarige kruidenrijke akkerranden, vogelakkers en wintervoedselveldjes.

Meer info over het ANLb is hier te vinden.

3 juli 2018; Veldexcursie FAC Flevoland

De excursie startte op ons bedrijf in de schuur. Hier heeft veldmedewerker Herman van het FAC uitleg gegeven over het gebied en wat we in het veld gaan bekijken. Met de deelnemers hebben we nog een korte wis gedaan.


Daarna hebben we bij ons op het bedrijf een akkerrand bekeken. Deze akkerrand doet mee aan het Schoner Water Flevoland project.

In Schoner Water Flevoland leveren de deelnemers blauwe diensten voor het waterbeheer in Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland en het FAC willen met bufferstroken tussen de gewassen en de waterlopen de waterkwaliteit verbeteren. Tevens is het mooi voor de biodiversiteit en levert het in het zomerseizoen mooie plaatjes op.

3 juli 2018; Veldexcursie FAC Flevoland


Daarna hebben we een vogelakker bekeken. Deze is deels 1 jaar oud en deels 2 jaar oud. Het is een heel mooi gelukte vogelakker. Akkervogels kunnen een vogelakker gebruiken om voedsel te verzamelen, gebruiken als rustgebied en ook als broedgebied.

Verderop hebben we nog een derde jaars vogelakker bekeken.


Als laatste hebben we een wintervoedselveldje bekeken, deze bestaat uit in het voorjaar gezaaide zomertarwe. In de winter kunnen  vogels hier voedsel verzamelen en dit veldje gebruiken als rustgebied.


Na afloop zijn we terug gegaan naar ons bedrijf. Onder het genot van een drankje heeft Wim, coördinator van het FAC, nog wat verteld over diverse zaken die er spelen en de kansen om de clusters nog wat uit te breiden.
Al met al een geslaagde avond.